Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczy jak również na rzecz podmiotów administracji rządowej ,samorządowej, podmiotów medycznych oraz innych jednostek ,w szczególności w zakresie:

  • prawa cywilnego ( umowy, spadki, zachowek, windykacja należności, odszkodowania, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, hipoteka, zastaw, weksle, księgi wieczyste)

  • Prawo rodzinne ( alimenty, rozwody, ustalanie  kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie alimentów, opieka nad osobą starszą lub nieporadną)

  • Prawo administracyjne ( pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zmiana przeznaczenia nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie stanu granic działek, legalizacja samowoli budowlanej, użytkowanie wieczyste-opłaty , odwołania od decyzji organów administracji, skargi do sądu administracyjnego, ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami)

  • Prawo gospodarcze i handlowe ( tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego, zmiany w KRS, rejestracja spółek, odszkodowania od organów spółki, powoływanie i odwoływanie członków organów, zakładanie działalności gospodarczej, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacja działalności gospodarczej, polubowne rozwiązywanie sporów z kontrahentami biznesowymi)

  • Prawo upadłościowe i naprawcze ( zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, dochodzenia należności od upadłego,  składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, obsługa prawna upadłego)

  • Prawo zamówień publicznych ( analiza SIWZ, sporządzanie zastrzeżeń i odwołań, pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej)

  • Prawo medyczne ( odszkodowania za błąd w sztuce medycznej, obsługa podmiotów medycznych, sporządzanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, przekształcanie podmiotów medycznych w spółki prawa handlowego, dochodzenie realizacji praw pacjenta)

  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ( dochodzenie wynagrodzenia i innych świadczeń od pracodawcy, dochodzenie wydania świadectwa pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, odwołania od  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego)

  • Prawo podatkowe ( odwołania od decyzji Urzędów Skarbowych, zastrzeżenia do protokołów kontroli, postępowania podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, podatki przy przekształceniu spółek, opodatkowanie transakcji gospodarczych i cywilnych).

Dane kancelarii:

Kancelaria Radcy Prawnego

Adres siedziby:
ul. Suraska 1 lok.221 (II piętro)
15- 093 Białystok

ewajarosiewicz@kancelariabialystok.eu
Tel 600 076 965

Adres rejestrowy:
Ewa Jarosiewicz
ul. Waryńskiego 6/5
15-461 Białystok

radca prany białystok